Privacy beleid

Het doel van dit Privacybeleid is om de regels toe te lichten waarbij uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en uw te wijzen op uw fundamentele rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Beheerder van persoonlijke gegevens

De beheerder van de persoonlijke gegevens is E-TOWERS FAMABA S.A., gevestigd in Głogów, adres: ul. Portowa 1, 67-200 Głogów (E-TOWERS FAMABA). Persoonlijke gegevens verzameld door E-TOWERS FAMABA worden verwerkt in overeenstemming met de regels vastgelegd in de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“RODO”) en in Poolse regelgeving die is uitgegeven in verband met de RODO, inclusief de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad van 2018, item 1000).

E-TOWERS FAMABA houdt alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en beschermt hen tegen ongeoorloofde toegang door derden volgens de voorwaarden gespecificeerd in de bovengenoemde rechtshandelingen.

Als u vragen heeft over de verwerking van gegevens, neem dan contact op met E-TOWERS FAMABA op het volgende e-mailadres: iod@e-towers.eu

De omvang en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn activiteit verzamelt en verwerkt E-TOWERS FAMABA persoonlijke gegevens:

(a) voor de doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van E-TOWERS FAMABA als voor de data verantwoordelijke: voor de levering van diensten aan haar klanten, voor de marketing van E-TOWERS FAMABA-diensten, inclusief het verstrekken van informatie over evenementen georganiseerd door E-TOWERS FAMABA of waarin E-TOWERS FAMABA deelneemt, evenals ten behoeve van de informatie- en communicatiebeveiliging met betrekking tot FAMABA e-towers.eu (rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de Gedragscode) ;

(b) om contracten te sluiten die E-TOWERS FAMABA met klanten heeft gesloten, om samen te werken met leveranciers en andere entiteiten die samenwerken met E-TOWERS FAMABA (rechtsgrondslag artikel 6 (1) (b) van RODO);

(c) het aanwerven van personen die geïnteresseerd zijn om te werken of samenwerken met E-TOWERS FAMABA (rechtsgrondslag respectievelijk, artikel 6, lid 1, onder c), en artikel 6, lid 1, onder a), RODO).

We verwerken ook de persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd aan E-TOWERS FAMABA (rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder c) RODO).

Uw rechten

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar afhankelijk van de omstandigheden kan de weigering om uw gegevens openbaar te maken of het verzoek om ze te verwijderen ons beletten om bijvoorbeeld contact met u op te nemen en u informatie te verstrekken over evenementen en activiteiten van E-TOWERS FAMABA of een dienst te verlenen. Het verzenden van commerciële informatie langs elektronische weg, b.v. e-mail is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. In overeenstemming met en voor zover toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht om de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit te wijzigen, te wissen of te beperken. Als u niet wilt dat E-TOWERS FAMABA uw persoonlijke gegevens verwerkt voor marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door E-TOWERS FAMABA aan de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerkingsperiode

Persoonlijke gegevens worden op gepaste wijze verwerkt totdat E-TOWERS FAMABA de relevante legitieme belangen heeft vervuld als de verantwoordelijke voor de verwerking van specifieke gegevens tot het verstrijken van de verjaringstermijnen die betrekking hebben op het contract waarmee de verwerking van persoonsgegevens of die verband houden met beperking van verplichtingen die voortvloeien uit de wet, tot verzet in het kader van de verwerking voor marketingdoeleinden. We sturen u de nieuwsbrief en andere soortgelijke informatie totdat u bezwaar maakt.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan andere entiteiten

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens kunnen met name entiteiten zijn die direct of indirect verband houden met E-TOWERS FAMABA, met name op organisatorische of persoonlijke wijze, die zou zijn gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie, evenals in externe dienst aanbieders (bijv. IT-dienstverleners, andere entiteiten die gegevens verwerken namens E-TOWERS FAMABA op basis van een overeenkomst waarbij de verwerking van persoonsgegevens wordt toevertrouwd), accountants, auditors, advocaten, administratieve autoriteiten, overheidsdiensten en rechtbanken. In elk geval zullen deze entiteiten gebonden zijn aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en deze verwerken in overeenstemming met de bepalingen over de bescherming van persoonlijke gegevens en de relevante instructies van E-TOWERS FAMABA.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het hoofdkantoor van E-TOWERS FAMABA. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. In het geval van overdracht van persoonsgegevens naar derde landen die zich buiten de EU bevinden, zal E-TOWERS FAMABA passende instrumenten toepassen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Geen profilering

Uw persoonlijke gegevens zijn niet onderhevig aan profilering als een van de vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in het Privacybeleid zullen worden gepubliceerd op de website www.e-towers.eu, zijn alleen van toepassing voor de toekomst en worden van kracht na acceptatie van het gewijzigde privacybeleid, waarover u op de hoogte wordt gesteld door het venster dat verschijnt. Indien mogelijk vragen wij u vriendelijk om onze site regelmatig te controleren om de update van ons privacybeleid te bekijken. Als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid of wijzigingen in het privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

Versie van: 25 mei 2018